:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณภูพานน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256117:56:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว10948 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน
๒. รอง ผบ.กอ.รมน.จว.นภ.
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
๑๐. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๑๓. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๑๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๑๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว
๑๘. ผู้ใหญ่บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว
๑๙. นายประมง ทัศดร
๒๐. นายพิศาล เชยคำแหง
๒๑. นายจารุวัฒน์ ศรีซุย
๒๒. นางศรัณยา สุวรรณพรหม
๒๓. นายวิทวัส วทานิโยบล
๒๔. นายณพล เชยคำแหง
๒๕. นางปาลิดา คำพิบูลย์
๒๖. นายทิชากร นิลกษาปน์
๒๗. นายวิวิช พวงสวัสดิ์
๒๘. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1