:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประกาศรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ย. 256114:37:52
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๐๙๘๖
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง, นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน, ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1