:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราช
วัน เวลา ส่ง 13 ก.ย. 256116:35:54
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๙๙ ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2