:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลืิอกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบ
วัน เวลา ส่ง 14 ก.ย. 256110:20:23
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว1012 ลว.14 ก.ย. 2561
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4