:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัยชีกล
วัน เวลา ส่ง 14 ก.ย. 256116:29:35
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๑๐๒ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2