:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256110:53:36
จาก สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)
ที่ นภ0017.4/ว11527
หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2