:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256113:59:51
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 682
ตามบัญชีรายชื่อแนบ ร่วมหนังสือที่ กษ 0224.นภ/ว 682 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2