:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๑ จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256114:19:12
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๑๖๘๗ ลว. ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1