:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งผลอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุ
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256114:58:26
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว11590 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2. นายเมืองหนองบัวลำภู
3. นายอำเภอศรีบุญเรือง
4. นายอำเภอนากลาง
5. นายอำเภอนาวัง
6. นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2