:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ย. 256112:06:46
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๑๗๙ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2