:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค
วัน เวลา ส่ง 01 ต.ค. 256109:22:18
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/11851
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ
2. ปลัดจังหวัดฯ
3. พัฒนาการจังหวัดฯ
4. ท้องถิ่นจังหวัดฯ
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
8-13. นายอำเภอทุกอำเภอ
ส่วนราชการภูมิภาคและส่วนกลางในภูมิภาค
14. คลังจังหวัดฯ
15. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ
16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
17. เกษตรจังหวัดฯ
18. ปศุสัตว์จังหวัดฯ
19. สหกรณ์จังหวัดฯ
20. ประมงจังหวัด
21. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
22. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด
23. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
24. พลังงานจังหวัด
25. ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
26. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
27. วัฒนธรรมจังหวัด
28. แรงงานจังหวัด
29. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
30. อุตสาหกรรมจังหวัด
31. พาณิชย์จังหวัด
32. ขนส่งจังหวัด
33. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
34. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
35. ศึกษาธิการจังหวัด
36. สถิติจังหวัด
37. ยุติธรรมจังหวัด
38. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
40. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
ภาคประชาสังคม
41. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
42. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
43. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
44. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
ประธานกองทุนหมู่บ้าน
45. นายทองใบ บุญแน่น
ประธานเครือข่าย OTOP
46. ผู้แทนสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
47. นางอรยา อุณาสิงค์
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
ภาคเอกชน
48. ประธานหอการค้าจังหวัด
49. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
50. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
51. ประธานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี
จังหวัดหนองบัวลำภู
52. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1