:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ ในระบบ PADME ประจำเดือนกันยายน
วัน เวลา ส่ง 01 ต.ค. 256116:42:53
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 11838
บัญชีแนบท้ายส่วนราชการ (ทุกหน่วยงาน)*

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5