:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอขอบคุณและขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลงบการเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256117:34:56
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/1215 ลว. ๒ ต.ค.๒๕๖๑
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1