:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Route) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ
วัน เวลา ส่ง 03 ต.ค. 256115:38:28
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว12067 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
2. ปลัดจังหวัดฯ
3. หัวหน้าสำนักจังหวัดฯ
4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ
5. พัฒนาการจังหวัดฯ
6. ท้องถิ่นจังหวัดฯ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ.
8. คลังจังหวัดฯ
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
10. เกษตรจังหวัดฯ
11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
12. ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
13. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
14. วัฒนธรรมจังหวัด
15. แรงงานจังหวัด
16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
17. อุตสาหกรรมจังหวัด
18. พาณิชย์จังหวัด
19. ขนส่งจังหวัด
20. ศึกษาธิการจังหวัด
21. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
22. นายกเทศมนตรีเมือง
23. ประธานหอการค้า
24. ประธานสภาอุตสาหกรรม
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1