:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256113:41:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว12075

1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอเมือง
6. นายอำเภอนากลาง
7. นายอำเภอศรีบุญเรือง
8. นายอำเภอสุวรรณคูหา
9. นายอำเภอนาวัง
10. นายอำเภอโนนสัง
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1