:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การปืดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256116:00:55
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๒๔๒ ลว. ๓ ต.ค. ๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2