:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 และเชิฐประชุม
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256113:09:32
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ.0006/ว12268
1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1