:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญปรชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Dino Park
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256114:30:30
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว12280
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน/ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิน จังหวัดอุดรธานี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1