:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256114:52:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว12283
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
11. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1