:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256116:41:45
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว12284 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
16. นายอำเภอนากลาง
17. นายอำเภอนาวัง
18. นายอำเภอสุวรรณคูหา
19. นายอำเภอโนนสัง
20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3