:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้ง
วัน เวลา ส่ง 09 ต.ค. 256115:18:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 12286
1)รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4)พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6)ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8)ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
9)ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
10)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3