:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดติดตามผลการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256109:13:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 12287
1)รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2)ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8)ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9)หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
10)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
12)ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
13)ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14)อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู
15)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
17)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18)พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19)นายอำเภอทุกอำเภอ
20)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
21)นายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
22)ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
23)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
24)ประธานเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
25)ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
26)ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์การบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
27)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1