:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนาระดับอำเภอ
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256108:10:56
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 12413
1. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3