:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256116:55:47
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว11730
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
21. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
23. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
26. นายอำเภอทุกอำเภอ
27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู
29. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
30. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
31. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
32. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2