:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญชวนส่งผู้เข้าประกวด "คนงามเมืองลุ่มภู 25 ปี"
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 256115:11:11
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/14794
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม และองค์กรภาคเอกชน ทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1