:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256110:58:40
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๔๗๕๔ ลว.๒๒ พ.ย.๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2