:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานฝ่ายสถานที่และคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมฉลองจัง
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256111:42:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 14725
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3) ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
4) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
5) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
6) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
7) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
15) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
16) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
17) นายอำเภอทุกอำเภอ
18) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
19) นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
20) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
21) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1