:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดหนองบ
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256115:00:59
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 14978
1. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
12. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เรียน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3