:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลุกข้าว ปี 2561/2562 รอบที่ 2
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ย. 256113:55:55
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว15344
1. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3