:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนใหม่ (พ.ศ. 2563) และการจัด
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ย. 256113:56:56
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว14968
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
20. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1