:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 25 ปี ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ย. 256117:13:16
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 14919
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
2) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
3) ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ
4) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
5) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
6) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ
7) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
9) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
13) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
14) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16) แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
18) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
19) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
20) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
21) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
23) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
24) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
25) ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหนองบัวลำภู
26) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
27) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
28) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
29) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
30) ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
31) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
32) ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู
33) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฯ
34) นายอำเภอทุกอำเภอ
35) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
36) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
37) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
38) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
39) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
40) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
41) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ
42) ประธานสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฯ
43) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
44) ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ
45) ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1