:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 29 พ.ย. 256110:06:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว15380
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1