:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการแผนงานประจำปี 2562 และประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี 25
วัน เวลา ส่ง 29 พ.ย. 256110:08:08
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว15381
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
14. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
16. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
23. -28. นายอำเภอทุกอำเภอ
29. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
33. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1