:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256111:51:45
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๕๔๖๗ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1