:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256116:14:25
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว15543 ลว 30 พ.ย. 61
- ราชการส่วนภูมิภาค
๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
๙. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๑๑. นายอำเภอนากลาง
๑๒. นายอำเภอนาวัง
๑๓. นายอำเภอโนนสัง
๑๔. นายอำเภอศรีบุญเรือง
๑๕. นายอำเภอสุวรรณคูหา
๑๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๙. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๐. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๓๑. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๒. ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๓. ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๔. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๕. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

- ๒ -

๓๖. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๗. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๘. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๐. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
๔๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๒. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๓. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๔. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู

- ราชการส่วนกลาง
๔๕. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู (สวท.)
๔๖. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
๔๗. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
๔๘. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
๔๙. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๐. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๕๑. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
๕๒. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๕๓. ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๔. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๕๕. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๕๖. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
๕๗. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๙. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๐. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๑. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๒. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๓. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
๖๔. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
๖๕. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
๖๖. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๗. ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๘. ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๗๐. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
- ๓ –

๗๑. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๗๒. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
๗๓. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
๗๔. ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
๗๕. ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯจังหวัดหนองบัวลำภู
๗๖. ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยายน
๗๗. ผอ.โรงเรียนพิชญบัณฑิต
๗๘. ผอ.โรงเรียนจริยานุสรณ์
๗๙. ผอ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
๘๐. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๘๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๘๒. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๘๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
๘๔. ปะธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู
๘๕. ประธานชมรมกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู
๘๖. ประธานสมาคมหนองบัวลำภูการกุศล
๘๗. บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู
๘๘. บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๘๙. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
๙๐. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู (ธกส.)
๙๑. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองบัวลำภู
๙๒. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองบัวลำภู
๙๓. ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัวลำภู
๙๔. ผู้จัดการธนาคารทหารไทย สาขาหนองบัวลำภู
๙๕. ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหนองบัวลำภู
๙๖. ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบัวลำภู
๙๗. ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองบัวลำภู
๙๘. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู
๙๙. ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐๐. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1