:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุม
วัน เวลา ส่ง 03 ธ.ค. 256109:21:09
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 2449
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด COO, เกษตรอำเภอทุกอำเภอ, ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู