:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญก
วัน เวลา ส่ง 03 ธ.ค. 256111:35:30
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 1141 ลว.3 ธ.ค. 2561
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1