:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง อัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 03 ธ.ค. 256111:43:32
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๕๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ผู้อำนายการสถานศึกษาทุกแห่ง,และคณะกรรมการพิจารณาอัตษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1