:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
วัน เวลา ส่ง 04 ธ.ค. 256111:19:21
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนมาก นภ ๐๐๐๓/ว ๑๕๖๕๓ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2