:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 06 ธ.ค. 256112:04:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 15711
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
2) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9) แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13) นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
14) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
15) นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
16) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
17) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
18) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3