:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
วัน เวลา ส่ง 06 ธ.ค. 256116:45:19
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว15713
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
20. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ
21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
27. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30. นายอำเภอทุกอำเภอ
31. นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน)
32. นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน)
33. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1