:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอรับทราบแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. ปี 2562
วัน เวลา ส่ง 06 ธ.ค. 256116:46:31
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว15714
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
11. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1