:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่
วัน เวลา ส่ง 07 ธ.ค. 256114:17:29
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 15716
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
19. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
21. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายอำเภอทุกอำเภอ
25. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
28. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
29. น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1