:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการปรับรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Clust
วัน เวลา ส่ง 07 ธ.ค. 256115:04:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว15725
ขอเชิญประชุมหารือการปรับรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่

1.เกษตรจังหวัดหองบัวลำภู
2.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
6.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1