:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งผู้ติดตามกำกับดูแลขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวดพดหลังฤดูทำนา ประ
วัน เวลา ส่ง 26 ธ.ค. 256110:47:23
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224 นภ/ว 899
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3