:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ PADME
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256109:21:24
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 19717
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
17. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
19. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
21. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
30. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
31. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
36. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู

หน้า 2 จาก 2
37. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
38. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
39. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู
40. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
41. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
42. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
43. ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
44. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
45. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
46. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
47. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
48. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
49. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู
50. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
51. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
52. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
53. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
54. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู
55. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
56. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
57. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
58. รองอธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู
59. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
60. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
61. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู
62. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
63. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
64. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.1 (หนองสวรรค์) จ.หนองบัวลำภู
65. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู
66. ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู
67. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง
68. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2