:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256112:41:10
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว19626
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายอำเภอทุกอำเภอ
19. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1