:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายดรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256214:03:26
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว19815
หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง /นายอำเภอทุกอำเภอ /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1