:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256214:14:01
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว19812
1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2