:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินง
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256214:44:07
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๖๐๘ ลว.๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1